Editorial Board of the Journal
"Fundamentalnaya i Prikladnaya Matematika"
("Fundamental and Applied Mathematics")

Editors-in-Chief:

R. V. Gamkrelidze

A. V. Mikhalev

V. A. Sadovnichy

Deputy Editors-in-Chief:

A. A. Mikhalev

M. V. Zaitsev

Executive Secretary:

A. E. Pentus

Advisory editors:

L. G. Afanasieva G. M. Kobelkov A. I. Prilepko
V. V. Aleksandrov S. V. Konyagin Yu. G. Prokhorov
A. R. Alimov V. V. Kozlov G. E. Puninski
V. A. Artamonov A. G. Kushnirenko N. Kh. Rozov
I. K. Babenko E. P. Kuzmin I. Kh. Sabitov
A. Ya. Belov S. D. Kuznetsov A. P. Serikov
V. B. Betelin V. N. Latyshev M. V. Shamolin
A. V. Bulinski V. A. Levin E. T. Shavgulidze
E. I. Bunina B. Ya. Lokshin E. V. Shikin
V. F. Butuzov T. P. Lukashenko A. A. Shkalikov
A. A. Chasovskikh V. A. Malyshev A. V. Shkred
V. G. Chirskii V. T. Markov A. L. Shmelkin
V. N. Chubarikov A. S. Mishchenko V. A. Skvortsov
A. M. Denisov V. A. Morozov R. L. Smelyansky
A. I. Galochkin A. I. OleinikA. M. Stepin
E. S. Golod A. V. Ovchinnikov A. A. Tuganbaev
S. T. Glavatsky A. S. Pechentsov V. N. Tutubalin
N. L. Grigorenko M. R. PentusV. A. Uspensky
V. P. Guskov V. I. Piterbarg M. I. Zelikin
A. E. Guterman V. E. Plisko A. B. Zhizhchenko
A. D. Gvishiani Yu. V. Popov A. A. Zolotykh
P. V. Khristov M. K. Potapov

Main page Contents of the journal News Search

Location: http://mech.math.msu.su/~fpm/eng/eredkol.htm
Last modified: October 28, 2015